prof. zw. dr hab. Włodzimierz Szturc

Historyk teatru i dramatu, znawca literatury XIX wieku, badacz kultur starożytnych i rytuałów plemiennych. Zajmuje się zagadnieniami antropologii kulturowej i światem wyobraźni twórczej. W centrum jego refleksji jest twórczość i biografia Norwida i Słowackiego. Współpracuje z ważnymi periodykami literackimi, np."Literaria Copernicana" (Toruń), opublikował wiele artykułów i studiów zwłaszcza z dziedziny idei romantycznych i przemian mitów w metamorfozach kultury od XVIII wieku do dziś. Publikował w pismach zagranicznych (Francja, Belgia). Wykłada historie teatru w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie od 1985 roku). Był wykładowcą w Instytut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO), Paryż i Uniwersité Francois Rabelais, Tours - Orleans. Współpracował z Centrum Badań nad Wyobraźnia w Grenoble i Fundacją Teatralną Frans Roggen w Gandawie. Jest też dramaturgiem, którego sztuki wystawiane były w kilku teatrach, debiut w Teatrze Współczesnym w Szczecinie sztuką "Magnifikat" (1995). Swoje badania antropologiczne łączy z licznymi podróżami do dalekich krajów (Indonezja, Afryka).

Książki

 

Publikacje

Książki

 1. Ironia romantyczna. Pojecie, konteksty, granica. Warszawa 1992.
 2. Osiem szkiców o ironii. Kraków 1994.
 3. "Faust"Goethego. Ku antropologii romantycznej. Kraków 1996.
 4. Maurice Maeterlinck au la dialectique entre l'interieure et l'exterieure de l'homme, cahier, Gent 1996.
 5. O brotach sfer romantycznych. Studia o ideach i wyobrazni. Bydgoszcz 1997.
 6. The Short History of Polish Literature. Part Two. From 1795 to the Present. Cracow 1998.
 7. Teoria dramatu romantycznego w Europie XIX w. Kraków 1999.
 8. Archeologia wyobrazni. Studia o Słowackim i Norwidzie. Kraków 2001.
 9. Moje przestrzenie. Szkice o wrażliwosci ludzkiej, Kraków 2004.
 10. Mitoznawstwo porównawcze (współautor: Marek Dybizbanski), Kraków 2006.
 11. Nowe przestrzenie. Szkice o namietnosci. Kraków 2011.
 12. Rytualne źródła teatru. Obrzęd. Maska. Święto. Wydawnictwo Państwowej Szkoły Teatralnej w Krakowie, Kraków 2013, s. 388,(ilustr).
 13. Dotkliwe przestrzenie. Studia o rytmach śmierci,  Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015, s. 223.15.
 14. Trauma. Dramaty, opracowanie i wstęp Krzysztof Korotkich, Białostocka Kolekcja Filologiczna/Literatura, Białystok 2015, ss. 404
 15. Żywobyci. [Wiersze], Wisła 2015.
 16. Genetyka widowiska. Człowiek/Maska/Rytuał/Widowisko. Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2017
 17. Eironeia, Ksiegarnia Akademicka, Kraków 2018.

Artykuły opublikowane do 2000 roku

 1. Literackie obrazy wszechświata w literaturze. ”JA” liryczne wobec harmonii Universum. (w:) „Warsztat, Zeszyty Naukowe Studentów UJ”, Kraków 1980, s. 72-82.
 2. Wiosna” Wojtkiewicza. Współautor, (w:) „Warsztat, Zeszyty Naukowe Studentów UJ”, Kraków 1980, s. 51 – 54.
 3. Tajemnica ciemnej i świetlistej pajęczyny. (O zagadce metamorfozy Boga i Kosmosu w mistycznej twórczości Słowackiego), „Ruch Literacki” 1982, z. 5 –6, s. 235 – 245.
 4. O rzekomych tradycjach romantycznych w dzisiejszym dramacie, „Dialog” 1984, nr 10.
 5.  „Maria“ Malczewskiego w malarskim dominium vanitatis, „Ruch Literacki” 1985, z. 4
 6. Doświadczenie czasu świtania we fragmencie mistycznym J. Słowackiego[„Kiedy pierwsze kury Panu śpiewają”], „Ruch Literacki” 1985, z. 5 – 6.
 7. Heinrich Heine – kochanek Luny i Meduzy, [w:] „Literatura i alchemia”, „Warsztat, Studenckie Zeszyty Polonistyczne”, Kraków 1985, z. 2.
 8. „Strategia perswazyjna współczesnej recenzji teatralnej”, [w:] Polska krytyka teatralna lat 1944 – 1980, Katowice 1986, s. 165 – 182.
 9. Dziady” A. Mickiewicza – misterium wskrzeszenia nadziei, „Przegląd Humanistyczny” 1986, z. 3 – 4
 10.  Studia nad symboliką inicjacji w „Krakusie” C. K. Norwida, „Rocznik Komisji Historyczno – Literackiej PAN”, Kraków 1986, s. 65 – 76.
 11.  Le grain mystique dans le symbolisme du sacrifice: le messianisme polonais – Mickiewicz Towiański, Słowacki. [w:] Messianisme et Slavophilie, sous la direction de M. Korytowska, Cracowie 1987, s. 97 – 113.
 12. Ironia i transcendencja. Próba ujęcia istoty ironiczności, „Studenckie Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”, 1988, t. 7 z. 3 s. 97-112.
 13. Mit fundacyjny narodu w misterium o „Wandzie” Cypriana Kamila Norwida, „Prace Polonistyczne’ 1989, seria 45.
 14. Ironia romantyczna: pojęcie – konteksty – granice, „Ruch Literacki” 1989, z. 2.
 15. Teatr Krystiana Lupy, „Teatr” 1990, nr 6, s. 19-23.
 16.  „Czym się stanie ta sztuki gontyna?...” O teatrze narodowym, „Teatr” 1990, nr 11
 17. Ironia romantyczna – wyznawcy i przeciwnicy, „Przegląd Humanistyczny” 1990 nr 3.
 18. Piętnaście mgnień Mrożka (w porywach do siedemnastu), „Teatr” 1990, nr 9.
 19. Ironia romantyczna – ogniwo przemian i sporów pomiędzy sokratyczną i retoryczną ideą ironii, (w:) „Biuletyn Polonistyczny” 1990, z. 1-2.
 20. Znośna lekkość popołudnia, „Nowe Książki” 1990 nr 10.
 21. Wśród fabuł ironicznie zawikłanych. Od romansu hellenistycznego do „Orlanda Szalonego” Ariosta, Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza 1992 nr 25.  „ Gdzieś tam ponad tęczą…” o Ewie Lassek, Teatr 1991, nr 3.
 22. Estetique du theatre polonais contemporain apres 1968, (w:) Regie Vandaag, Gent 1991.
 23. Kosmos w „Dziadach” Mickiewicza, (w:)  Mickiewicz w 190-lecie urodzin, pod red. H. Krukowskiej, Białystok 1993.
 24. Tradycje romantyzmu w polskim dramacie współczesnym. (w:) Dramat i teatr po roku 1945.
 25. Studia, rozprawy, artykuły pod red. J. Błońskiego, J. Deglera, J. Popiela i D. Ratajczak, Wrocław 1994
 26. Teatr Ekspresji, „Teatr” 1994 nr, 10.
 27. Oświecenie – romantyzm (Z dziejów idei natury i Wielkiej Całości), „Przegląd Humanistyczny”1996 nr 4.
 28. Mowa jako rytm w teatrze Wyspiańskiego. (w:) Stanisław Wyspiański. Studium artysty, pod red. E. Miodońskiej – Brookes, Kraków 1996.
 29. Opium i wyobraźnia. Studium z poetyki „przeklętej wrażliwości”. Poznańskie Studium Polonistyczne 1996.
 30. Maria” Malczewskiego. Od vanitas ku nihilizmowi, „Przegląd Humanistyczny” 1996, nr 2.
 31. Soliloquium, „Przegląd Artystyczno-Literacki” 1996 nr 4.
 32. „Maria” Malczewskiego: od vanitas ku nihilizmowi. (w:) Antoniemu Malczewskiemu w 170 rocznicę pierwszej edycji Marii. Materiały z sesji naukowej pod red. H. Krukowskiej, Białystok 1997.
 33. Maurice Maeterlinck et la Jeune Pologne, (w:) Maeterlinck hors de France, Annales XXX, Bruxelles 1997.
 34. L’oeil de l’icone, [w:] L’oeil fertile, “Iris”, Grenoble 1997.
 35. „Faust” Goetego. (Program Starego Teatru do spektaklu „Faust” w reż. J. Jarockiego), Kraków 1997, 11.
 36. „Don Juan” Byrona i „Beniowski” Słowackiego. (w:) Wypisy z prac naukowych do ćwiczeń z historii literatury romantyzmu, pod red. H. Wiater i Z. Wójcickiej, Szczecin 1997.
 37. Język późnych dramatów Juliusza Słowackiego. (w:) Poetyka przemian świata i człowieka w twórczości Juliusza Słowackiego, Olsztyn 1997.
 38. Oświecenie – Romantyzm (z dziejów idei natury i Wielkiej Całości). (w:) Między Oświeceniem i Romantyzmem. Kultura polska około 1800 roku,red. J. Z. Lichański, Warszawa 1997
 39. Pojęcie narodowości i powszechności literatury w ujęciu romantycznych szkół krytycznych. (także w wersji francuskiej), (w:) Narodowy i ponadnarodowy charakter literatury, pod red. M. Cieśli – Korytowskiej, Kraków 1997.
 40. Szkice do portretu (Ewa Miodońska – Brookes o Wyspiańskim), „Didaskalia”1997, nr 19/20.
 41. Stendhal jako czytelnik Szekspira i Cervantesa (tłum.), „Przegląd Humanistyczny” 1997, nr 4.
 42. Życie i myśli doktora Georgiusa Faustusa, „Przegląd Artystyczno-Literacki” 1997, nr12.
 43. Pokolenie, które wstępuje, „Didaskalia” 1997, nr 22.
 44. Słowacki jako interpretator Mickiewicza, „Przegląd Artystyczno-Literacki” 1998, nr 1-2.
 45. Te odważne inscenizacje (o teatrze Anny Augustynowicz), „Notatnik Teatralny” 1998, nr 16-17
 46. Faust: dwie części, jedna całość, „Przegląd Artystyczno - Literacki”, 1998, nr 5 – 6.
 47. Czy jest możliwa symbolika dobra?, „ Znak”, 1999, nr 9.

Artykuły wybrane sposród opublikowanych po 2000 r.

 1.  Ziarno u Bharaty jako zadanie dla nowoczesnego autora..., [w:]Droga na Wschód. Polskie inspiracje orientalne, pod red. D.Kalinowskiego, Słupsk 2000
 2. Ewa Lassek – Matka Witkacego, „Teatr" 3/2001
 3. Federico Garcia Lorca, [w:] Literatura i gender, pod red. T. Korsaka,Warszawa 2001
 4. Przekształcenia mitów antycznych w „Samuelu Zborowskim"Słowackiego, [w:] „Samuel Zborowski" wobec antycznych i nowotestamentowych watków kultury europejskiej, pod red. M.Kalinowskiej, Torun 2001 (30 s.)
 5. Epimenides i Pompeja, Norwida, [w:], Antyk romantyków, Torun 2001 (20 s.)
 6. Tradycje antyczne w dramacie europejskim doby romantyzmu, [w:], Inspiracje Grecji antycznej w dramacie doby romantyzmu, red. M.Kalinowska, Torun 2001 (80 s.)
 7. Nowa Dejanira Słowackiego – repliki i resemantyzacje, [w:], Antyk romantyków, Torun 2001 (20 s.)
 8.  „Semafora" w mistycznej twórczosci Słowackiego, [w:] Słowacki, pod red.M. Kuziaka, Słupsk 2001 (5 s.)
 9. Tradycja i entelechia dzisiaj, [w:] Literatura i tradycja, pod red. K. Trybusia, Poznan 2001 (7 s.)
 10. Rzeczywistosc teatralna Anny Augustynowicz – przeciw postmodernistom, [w;] Szczecin teatralny, pod red. L. Kaczynskiej, Szczecin 2002 (12 s.)
 11. „Balladyna" Juliusza Słowackiego, [w:] Dramat polski, pod red. J. Ciechowicza i Z. Majchrowskiego, t. 1, Gdansk 2002 (22 s.)
 12. Heroiczna zoomorfia. James Douglas Morrison – poeta wyobrazni, [w:] Sztuczne raje, pod red. M. Kuziaka, Słupsk 2002 (10 s.)
 13. O braku tragedii w literaturze polskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2003 (8 s.)
 14. Grotowski jako czytelnik Słowackiego – dla Osrodka Badan nad Twórczoscia Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu (10 s.)
 15. Egzemplarz reżyserski Samuela Zborowskiego – archiwum Jerzego Grotowskiego. Opracowanie tekstologiczne, Wrocław 2003 (40 s.)
 16. Jak czytali romantycy, „Pamietnik Literacki" 2/2003 (26 s.)
 17. Obraz Babilonii w kulturze europejskiej XIX wieku, [w:] Starożytnosc w wieku XIX, pod red. J.Momro i W. Szturc, Kraków – Torun 2003 (30 s.)
 18. Apokalipsa Protestantów,[w:] Apokalipsy, pod red. K. Korotkicha, Białystok 2003 (30 s.)
 19. Nocna strona istnienia: Ghelderode i Genet, [w:] Twórczosc w godzinach nadliczbowych, pod red. D. Kalinowskiego, Słupsk 2003 (10 s.)
 20. Na Krecie i w Pompei (…) Epimenides, w: Antyk romantyków, red. M. Kalinowska i B. Paprocka – Podlasiak, Torun 2003.
 21. Oko ikony, w: Prawosławie. Bizancjum. Romantyzm, red. J. Ławski, K. Korotkich, Białystok 2004.
 22. Metamorfozy mitemów antycznych w „Samuelu Zborowskim" Słowackiego, w: „Swiat z tajemnic wyspowiadany…", Studia o „Samuelu Zborowskim" Słowackiego, red. M. Kalinowska, M. Bizior, J. Skuczynski, Torun 2006.
 23. Jak Jerzy Grotowski czytał „Samuela Zborowskiego", ibid.
 24. Ironia jako powaga rozstrzygniec etycznych, w: Powaga ironii, pod red. A. Dody, Wyd. A.Marszałek, Torun 2004.
 25. Lek Baudelaire'a, w: Przestrzenie leku, Lek w literaturze i sztuce XIX –XX wieku, red. D. K. Sikorki, T. Sucharski, Słupsk 2006.
 26. Mysl protestancka w „Zdaniach i uwagach" Adama Mickiewicza, w: Mickiewicz mistyczny, red. M. Fabianowski, E. Hoffmann-Piotrowska,Warszawa 2005.
 27. Romantyzm i pozytywizm – dwie antropologie literackie, w: Polonistyka w przebudowie, pod red. zbior., Kraków 2005, t. II
 28. „Figlio, non tanto forte", Mickiewicz Wyspianskiego, w: Sztuka słowa.Sztuka obrazu (…), red. J. Zach i A. Ziołowicz, Kraków 2009
 29. Mowa jako rytm w teatrze Wyspianskiego, w: Stanisław Wyspianski.Studium Artysty, pod red.E. Miodonskiej – Brookes, Kraków 1997.
 30. (Wstep do:) Stanisław Wyspianski, (album), M. Romanowska, Wyd. Kluszczynski, Kraków 2007 i nast.
 31. Polonocentryzm a austroslawizm. Wokół l sporu o „idee czeska"pomiedzy Adamem Mickiewiczem a Leonem Thunem, (w:) Adam Mickiewicz a Slovane, ved. red. M. Batowski, Ostrava 2008.
 32.  „Dzieje grzechu". Pewien pomysł. „Literacje", 2011, nr 2.
 33. Gelobt sey uns die ewge Nacht. Namiętna noc Novalisa (w:) Noc. Symbol – Temat – Metafora, t.II: Noce polskie – noce niemieckie, pod red. J. Ławskiego, K. Korotkicha, M. Bajki, t.II, Białystok 2011
 34. Spotkanie z Kraszewskim. Ankieta, „Literacje" 3 (26). 2012.
 35. "Wszystko jest obok". Ireneusz Iredyński i trauma historii (w:) Zła pamieć. Przeciw-historia w polskim dramacie i teatrze, pod red. M. Kwaśniewskiej i G. Niziołka, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2012,
 36. Szeptucha i polscy szamani, Kultura, literatura oraz myśl filozoficzna Słowian Wschodnich i Południowych w powiązaniach, wzajemnych oddziaływaniach, „Musica Antiqua Europae Orientalis", Bydgoszcz 2012.
 37. Czesław Miłosz, „Świat.Poema naiwne". Opowieść o niespełnionej inicjacji, (w:) Pogranicza Cezury Zmierzchy Czesława Miłosza, Białystok 2012.
 38. Dlaczego Słowacki, (w:)Piekno Juliusz Słowackiego. Tom I. Principia, pod. Red J. Ławskiego, K. Korotkicha, G. Kowalskiego, Białystok 2012
 39. Fenomenologia maski jako „Innego bliźniego", „Próby" 1 (2013).
 40. Rytuały zaklinania deszczu (w:) „Alors je reverai des horizons bleuatres… Etudes dediees a Barbara Sosień, red. B. Marczuk, J. Gorecka-Kalita, A. Kocik , Kraków 2013.
 41. Podróże narratorów ze świata "Księgi tysiąca i jednej nocy", (w:) Różne głosy. Prace ofiarowane Stanisławowi Balbusowi na jubileusz siedemdziesięciolecia. Pod redakcją D. Wojdy, M.Heydel, A. Hejmeja, WUJ, Kraków 2013, s. 263 - 274
 42. Pisanie jest doszczętne. Antonin Artaud, (w:) Zanikanie i istnienie niepełne. W labiryntach romantycznej i współczesnej podmiotowości, pod red. A. Dębskiej - Kossakowskiej, A. Paszka i L. Zwierzyńskiego, WUŚ, Katowice 2013, s.113-128.
 43. Et in Nevedomaja strana ego. O słowiańskich zaświatach, (w:) Pogranicza, kresy, Wschód a idee Europy. Prace dedykowane profesor Swietłanie Musijenko, wstęp J. Ławski, G. Kowalski, Ł. Zabielski, "Colloquia Orientalia Bialostociensia III", Białystok 2013, s. 63-71.
 44. "Widziałem nagie nimfy". Chłopięce spojrzenie starca (w:) Starość. Doświadczenie egzystencjalne - temat literacki - metafora kultury,  Zapisy  i odczytania. Koncepcja i wstęp J. Ławski, red. nauk. A. Janicka. E. Wesołowska, Ł. Zabielski, Białystok 2013, s. 37-44.
 45. Teatr Ekspresji, (w:) Jadwiga Majewska, My, taniec. Antologia polskiej krytyki tańca po 1989 roku, Centrum Sztuki Mościce 2013, s.380-384.
 46. "Dzieje grzechu" Stefana Żeromskiego. Morfologia afektu (w:) Żeromski. Tradycja i eksperyment. Idea i układ J. Ławski, red. naukowa A. Janicka,  A. Kowalczykowa, G. Kowalski, Białystok - Rapperswil 3013, s. 297 - 306.
 47. Apokalipsa protestantów, „Słowo i myśl. Kwartalnik społeczno – kulturalny" 2013, nr 1, s.27 – 31, nr.2, s. 23-28.
 48. „Hermeneia" a interpretacja ikony, Sacrum świata wschodniego i zachodniego w kulturze słowiańszczyzny„Musica Antiqua Europae Orientalis", Bydgoszcz 2014, s. 11 – 23.
 49. Adam Mickiewicz i jego francuska proza artystyczna w języku polskim (rec.) „Teksty Drugie" 2014 nr 2.
 50. Adam Mickiewicz, Prose artistique - contes, essais, fragments /Proza artystyczna - szkice, fragmenty, „Teksty Drugie" 2014 nr 2.
 51. Krystian Lupa: scenografia – filozofia przestrzeni teatralnej, „Didaskalia" nr 123, s. 52 – 63.
 52. Rytualne źródła teatru (zapis spotkania promocyjnego), „Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie" 2014 nr 6, s. 172 – 179.
 53. Friedrich Schlegel – początki intertekstualności, (w:) Romantyzm w lustrze postmodernizmu (i odwrotnie). Pod red. W. Hamerskiego, M. Kuziaka, S. Rzepczyńskiego, IBL, Warszawa 2014, s. 161 – 172.
 54. Pojęcie mitu i starożytna mitografia,(w:) Siła mitu,"Próby. Nieregularnik Filologiczny", Białystok 2014, nr 2, s. 45 – 54.
 55. Teatr Anny Augustynowicz. W stronę „Akropolis",  Program teatralny Akropolis Stanisława Wyspiańskiego,Teatr Współczesny, Szczecin 2015, s. 7-31.
 56. Słowacki: sen i pamięć. Program teatralny: Sen srebrny Salomei Juliusza Słowackiego, Teatr Nowy, Poznań, 2015, s.6-7.
 57. Profesor Andrzej Szczeklik: mitologie poszukiwanej harmonii a katharsis, w: Literatura piękna i medycyna. Red. M. Gajczar, P.Wilczek, Kraków 2015, s. 279 - 300.
 58. Fenomenologia przedstawienia (Phenomenology of  Theatre Performance), „Pamiętnik Teatralny"R. LXIV, 2015, zeszyt 1 (253), s.32 – 47
 59. Mit eleuzyński i "Córka Cerery" Juliusza Słowackiego (The Mythopee of Eleusinian     Mysteries and „Cerera's Daughter"of Juliusz Słowacki), (w:) Poezja i egzystencja. Księga jubileuszowa ku czci Profesora Józefa F. Ferta, red. Wojciech Kruszewski, Dariusz Pachoński, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, s. 345 – 360.
 60. Enklawa i  tabor w "Chacie za wsią" J.I. Kraszewskiego czyli pisarz – socjologiem (The Enclave and the Gypsy  Camp in J.I. Kraszewski's  novel „The Cottage outside the Village, or the Writer as Sociologist) (w:) Kraszewski i  wiek XIX. Studia. Idea i układ tomu: Jarosław Ławski,  redakcja naukowa: Anna Janicka, Krzysztof Czajkowski, Paweł Kuciński, Naukowy Projekt Wydawniczy-Seria Przełomy/Pogranicza. Studia Literackie XIII, Książnica Podlaska im. Łukasza Kórnickiego, Katedra badań Filologicznych „Wschód-Zachód" Wydział Filologiczny   Uniwersytetu w Białymstoku, Wyd. Prymat, Białystok 2014, s. 575 – 584.
 61.  Konrad Swinarski – ironia i ból. Doświadczenie teatru Swinarskiego w latach siedemdziesiatych XX wieku,(w:) Odpowiedź Swinarskiemu. [Konrad Swinarski – the Irony and the Pain. Social experiences of Swinarski's theatre in the period of 70. years of XX age].Wydawnictwo pokonferencyjne, Kraków 23-25 października 2014, red. B. Guczalska, J. Opalski, J. Targoń, Wyd.PaństwowaWyższa Szkoła Teatralna w Krakowie, Kraków 2015, s. 47 – 57, 17620 zn. ISBN 978-83-63287-15-3 Słowa kluczowe: teatr, tekst dramatów romantycznych, reżyseria, interpretacja dramatu  K W:  theatre, text of the romantic dramas, direction of a play, interpretation of a play
 62. Piękno melacholii, [The beauty of melancholy],(w:) Piękno Juliusz Słowackiegotom III, Metamorphosis. Studia pod redakcją Jarosława Ławskiego, Anny Janickiej, Łukasza Zabielskiego, seria: Przełomy/pogranicza, studia literackie XV, Białystok 2015, s. 595 – 604. 17400 zn. ISBN: 978 – 83 – 63470 -36 – 4  Słowa kluczowe: estetyka romantyczna, melancholia, ironia, poczucie istnienia, marność K W:   aesthetic of the romanticism, melancholy, irony, sentiment of beeing, vanity.
 63. Droga do Maryjki z Nijmegn, (:) Czary, alchemia, opętanie w kulturze na przestrzeni stuleci. Studia przypadków, oprac. naukowe J. Pietrzak-Thébault , Ł.Cybulski, Wydawnictwo  WKSW, Warszawa 2015, s.19 – 25.
 64. Mimesis maski i przestrzenie arché : mit - natura - sen, (w:)Maska : zakrywanie i odkrywanie pomiędzy Wschodem i Zachodem : studia na pograniczach antropologii i estetyki porównawczej = Mask : Covering and Uncovering between East and West : Studies on the Borderlines of Anthropology and Comparative Aesthetics, red. W. Mond-Kozłowska, Gdańsk 2016. - S. 12-29
 65. Twórcy masek : rzemiosło dawne i współczesne, (w:) Rzemiosło teatru : etos, profesje, materia, Kraków 2015, s. 199-215 67.Estetyczne aspekty literatury polskich, białoruskich i litewskich Tatarów -od XVI do XXI w.(rec.) Czerwiński Grzegorz, Konopacki Artur, „Slavia Orientalis”, 2016 t. 65 nr 1, s. 176-181
 66. Egipskie biblioteki Ksiąg Przeznaczenia, (w:) Bibliotheca mundi : studia bibliograficzne, Białystok 2016.
 67. Krystian Lupa – Scenografia jako filozofia teatru, (w:) Odsłony współczesnej scenografii. Problemy sylwetki rozmowy, pod red. K. Fazan, A. Marszałek i J. Rożek- Sieraczyńskiej, Kraków 2017.
 68. DO DNA. Program teatralny PWST, Kraków 2016.
 69. W cieniu wiśniowego sadu, (spektakl A. Augustynowicz:  A. Czechow,Wiśniowy sad),  Program Teatru Wybrzeże, Gdańsk 2017.
 70.  Pisanie jest doszczętne. Antonin Artaud (w:) Zanikanie i istnienie niepełne. W labiryntach romantycznej i współczesnej podmiotowości, pod red. A. Dąbskiej-Kossakowskiej, P. Paszka i L. Zwierzyńskiego, Katowice 2013.
 71.  Friedrich Schlegel – początki intertekstualności (w:) Romantyzm w lustrze postmodernizmu                         (i odwrotnie), pod red. W. Hamerskiego, M. Kuziaka i S. Rzepczyńskiego, Warszawa 2014.
 72.  Poetyka nowoczesnego dramatu, czyli o poetyckich zasadach konstrukcji dramatu i scenariusza teatralnego (po 1968 r.), (w:) 1968/PRL/Teatr, pod red. A. Adamieckiej-Sitek, M. Kościelniaka, G. Niziołka, Wyd. Instytutu Teatralnego, Warszawa 2016.
 73. Polityka a poetyka dramatu po 1968 roku (w:) Dramat historyczny ostatnich 150 lat. Red, nauk. M.J. Olszewska i D,M. Osiński, Warszawa 2016.
 74. Hamlet w ruinach cywilizacji niemieckiej. „Reszta jest milczeniem” Helmuta Kauetnera. (w:) Filmowe adaptacje dzieł Wiliama Shakespere’a. Lustra i echa, pod red. O. Katafiasz, Kraków 2017.
 75. Miejsce teatrologii w szkole artystów teatru (w:) Teatrologia na rozdrożach, pod red, A. Świątek i P. Tęczyka, Katowice 2017.
 76.  Antropologia pieśni ludowej. O spektaklu „Do DNA”,  „Konteksty – polska sztuka ludowa”, 2017, t. 77: Konteksty rzeczywistości, rzeczywistość w „Kontekstach”, nr. 1-2 (316 – 317), s. 312 – 322.
 77. Danton”:wektory interpretacji filmu Andrzeja Wajdy, „Przestrzenie Teorii” 2017,  nr 27, s. 59 – 75.
 78. TadeuszKantor: poeta i Thanatos, (w:) „Ja” w przestrzeniach aksjologicznych.                    Z problematyki podmiotowości w literaturze XIX – XXI wieku, pod red. L. Zwierzyńskiego, M. Wiszniowskiej i P. Paszka, Katowice 2017, s. 123 – 140.
 79. Antropotechnika okrucieństwa, (w:) Crudelitas. Okrucieństwo w literaturze i kulturze europejskiej, pod red. E. Wesołowskiej i W. Szturca, Poznań 2017, s. 163 – 180.
 80. Etnoscenologia – nowe perspektywy teorii widowiska, (w:) Kontexty alternativneho divadla v sucasnom mysleni, eds. M. Puka – E. Kusnirova, Presov, Slovakia, 2017, 8 – 15.
 81. Etnoscenologia – nove perspektiwy teorie aktu predstavenia (w jęz. słowackim), id.16-22.
 82. Dygresja, Improwizacja [hasła w:] Ilustrowany słownik terminów literackich: Historia, anegdota, etymologia, red. Z. Kadłubek, B. Mytych-Forajter, A. Nawarecki, wyd. słowo/obraz/terytoria, Gdańsk 2018, ss.146 – 150 i 235 – 239.
 83. Maska, czyli ambalaż. „Zawijanie” i „zamykanie” ciała w kulturach znad Jeziora Sentani i znad rzeki Sepik. Zagadnienia „ciała widowiskowego”, (w:) Maska, pod red. M. Jarmułowicz, Gdańsk 2017.
 84. Mit fundacyjny i mity deagregacji : "Wanda" [W:] Mity założycielskie w literaturze XIX wieku / red. S.Brzozowska, M.Dybizbański, Opole, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2018.
 85. Myśli o brzmieniach "Requiem" Wyspiańskiego [W:] Poza kanonem : Wyspiański / red. A. Adamiecka-Sitek, D. Kosiński, Warszawa, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, 2018.
 86. "Bez stóp - ani rusz!" : wersologika Juliana Tuwima [W:] Julian Tuwim : tradycja, recepcja, perspektywy badawcze / red. E.Gorlewska, M.Jurkowska, K.Korotkich, Białystok, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstku, 2017.
 87. Fonosfera "Legendy II" Stanisława Wyspiańskiego, [W:]Poza kanonem : Wyspiański / red. A. Adamiecka-Sitek, D.Kosiński Warszawa, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, 2018.
 88.  „Ajas” Sofoklesa: heroiczna schizomorfia, [W:] Heroizm, pod red. E. Wesołowskiej, A. Gawareckiej i W. Szturca, Poznań, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2019.
 89. Zawisza Czarny” Tetmajera: „fantazya dramatyczna”, [W:] Dramat zapomniany, pod red. M. Olszewskiej, Warszawa, Wydawnictwo

Dramaty

 1. Magnifikat, dramat, „Dialog" 1995 nr 12.
 2. Kuszenie Swietego Antoniego, „Dialog" 1996 nr 3.
 3. Samnia, dramat, „Dialog" 1997 nr 7.
 4. Cudowna historia Maryjki z Nijmegen, co przez siedem lat żyła i miała do czynienia z  diabłem, anonimowy mirakl niderlandzki z XV wieku,(tłum. P. Oczko), adaptacja literacka, Kraków 1998.
 5. Powrót Sabinek, komedia dla drobnomieszczan w trzech aktach, „Po nad to. Pismo  Naukowo – Literackie KUL-u", Lublin 1999/3.
 6. Czuwania (wybór wierszy), „Bez Porównania. Czasopismo komparatystyczne", Kraków 2006 nr 4.
 7. H.von Kleist, Pentesilea, tłum. z niem., Archiwum PWST, Kraków 1994.
 8. M.de Ghelderode, Słonce zachodzi (Le Soleil se couche), Archiwum Teatru Maski i Aktora Groteska". Kraków 1994.
 9. Triforium (dramat), 2004.
 10. Niewolnicy sprzataja najlepiej, dramat, 2005.
 11. Andersen, dramat operowy, 2006.
 12. Peeling, dramat, 2010.
 13. Smierc i kaleka, monodia. "Litteraria Copernicana", Torun 5/2010 14.Tauma. Dramaty. Opracowanie i wstęp Krzysztof Korotkich, Białostocka Kolekcja Filologiczna, Białystok 2015, s.402.
 14. GoTTTraeger, Wrocław 2018

Redakcje (współredakcje)

 1. Słowacki - poeta europejski. Kraków 1997.
 2. "Hieroglifem pisane dzieje..." Starożytny Wschód w wyobrazni romantyków. Warszawa 2007. Redaktor (współredaktor naukowy) serii wydawniczej „Antyk romantyków" i „Przekształcenia antycznych mitów, symboli i tematów w literaturze i sztuce romantyzmu i modernizmu", Osrodek Badan nad Tradycja Antyczna w Europie Srodkowo-Wschodniej, UW OBTA, Warszawa.
 3. Naukowa Seria Wydawnicza „Czarny Romantyzm", Uniwersytet w Białymstoku, Zakład Badań Interdyscyplinarnych i Porównawczych „Wschód – Zachód", Wydział Filologiczny;
 4. „Litteraria Copernicana", Wydział Filologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu;
 5. Członek Rady Naukowej w: „Ogólnopolskie naukowe pismo bibliotekoznawcze  i bibliologiczne „Bibliotekarz podlaski".Białystok;
 6. Członek Rady Redakcyjnej pisma „Proby – nieregularnik filologiczny" – Uniwersytet w Białymstoku.
 7. Rada Naukowa Naukowego Projektu „Przełomy/Pogranicza". UwB, UW. „Próby. Nieregularnik Filologiczny”, współredaktor pisma nr 4 Gesty i rytuały (wraz z E. Gorlewską), Białystok 2017.  
 8. Okrucieństwo w literaturze i sztuce (współredaktor Elżbieta Wesołowska),   Wyd. UAM, Poznań 2017.
 9. Heroizm, (współredakcja: Elżbieta Wesołowska i Anna Gawarecka), Poznań, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2019.

Zakres prowadzonych zajęć przez cztery ostatnie lata (po 2009 r.)

 1. Historia teatru powszechnego(romantyzm - symbolizm).

 2. Rytuały, ceremonie i obrzedy w kulturach odległych w czasie i przestrzeni: a)Sumer - Akad - Babilon, Asyria, Hetyci, Egipt, Grecja, Etruskowie, Rzym b)Bali, Melanezja, Polinezja, Afryka Srodkowa i Afryka Ludów Arabskich.

 3. Fenomenologia maski. Maska teatralna, rytualna i taneczna.

 4. Archeologia teatru. Arcydziela literatury dawnej. Homer, Hezjod, liryka grecka, Owidiusz, Wergiliusz, Gilgamesz, Pismo Swiete, Mahabharata, Ramajana, literatura Cesarstwa Rzymskiego, literatura europejska do konca XIX wieku.

 5. Mitoznawstwo porównawcze. Przeglad stanowisk badawczych od Hekatajosa z Miletu do Gilberta Duranda.Teatr i dramat polski XVIII wieku. 

 6. Tradycje współczesnego teatru. Dramaturgia i zagadnienia metafizyczne (los, cierpienie, śmierć, przeznaczenie).

 7. Faust – figury i transformacje

 8. Poetyka i wersologia

 9. Antropologia