prof. dr hab. Renata Przybylska

   ur. 7.12.1957 r. w Gliwicach, absolwentka II Liceum Ogólnokształcącego w Gliwicach, w latach 1976–1980 studiowała filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim, zatrudniona w Katedrze Historii Języka i Dialektologii od 1980, w 1987 r. obroniła pracę doktorską  „Wyrażanie stosunków czasowych w zdaniu pojedynczym w języku polskim" napisaną pod kierunkiem prof. dra hab. Bogusława Dunaja; w roku 2002 na podstawie całości dorobku oraz rozprawy Polisemia przyimków polskich w świetle semantyki kognitywnej Kraków 2002 uzyskała stopień doktora habilitowanego w zakresie językoznawstwa; w roku 2008 uzyskała tytuł naukowy profesora m.in. na podstawie książki Schematy wyobrażeniowe a semantyka polskich prefiksów czasownikowych do-, od-, prze-, roz, u- Kraków 2006. Prowadzi badania w zakresie semantyki, zwłaszcza przyimków,  socjolingwistyki, pragmalingwistyki i współczesnej retoryki oraz nauki o komunikacji. Jej zainteresowania naukowe dotyczą obecnie przede wszystkim kognitywnej teorii języka i możliwości zastosowania nowoczesnych metodologii kognitywistycznych do badań nad semantyką przyimków i prefiksów, Nadto poświęca swe prace zagadnieniom związanym z tendencjami rozwojowymi współczesnej polszczyzny, stylami wystąpień publicznych, współczesną onomastyką. W latach 1997-98 pracowała jako associated professor w Hankuk University of Foreign Studies w Seulu w Korei Południowej. Wykładała też w  Kolegium  Języka Polskiego w Krośnie, w Krakowskiej Szkole Wyższej im. A. Frycza Modrzewskiego oraz w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego.  Prowadziła wykłady gościnne na Uniwersytecie Sorbona IV w Paryżu oraz na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie. Od 2008 r. jest zatrudniona także w Instytucie Języka Polskiego PAN w związku z funkcją głównego wykonawcy w projekcie rozwojowym „Wielki słownik języka polskiego"  finansowanym przez władze państwowe, a zarządzanym przez IJP PAN.

Jest założycielką i pierwszym od 1995 do 2005 r. kierownikiem Podyplomowego Studium Retoryki na Wydziale Polonistyki UJ, kształcącego słuchaczy w sztuce publicznego przemawiania. W latach 2002 – 2005 pełniła funkcję wicedyrektora ówczesnego Instytutu Filologii Polskiej, od 2005 jest Prodziekanem Wydziału Polonistyki UJ ds. Studenckich. Od wielu lat jest pełniącym swą funkcję społecznie członkiem Rady Nadzorczej Fundacji Studentów i Absolwentów UJ „Bratniak".

Jest długoletnim członkiem Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, a od roku 2008 jego prezesem wybranym przez Walne Zgromadzenie kolejno na dwie kadencje pod rząd. Jest też członkiem Zarządu Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, Komisji Kultury Języka, Komisji Teorii Języka oraz Komisji Etnolingwistycznej Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk oraz Członkiem Krakowskiego Oddziału Komitetu Językoznawstwa PAN.

Wypromowała dotychczas ponad stu magistrów filologii polskiej i kilku magistrów na filologii angielskiej  oraz dwoje doktorów.

Jest autorką ponad 100 publikacji naukowych, m.in. książek Polisemia przyimków polskich w świetle semantyki kognitywnej 2002, Schematy wyobrażeniowe a semantyka polskich prefiksów czasownikowych do-, od-, prze-, roz-, u- 2006, Stara rebeliantka. Studium z semantyki obrazu (wraz z S. Borowiczem i J. Hobot), 2010, podręczników: O języku polskim 2002 i Wstęp do nauki o języku polskim 2004, współautorką wielokrotnie wznawianego Słownika współczesnego języka polskiego pod red. B. Dunaja (I wyd. 1996). Artykuły publikuje głównie w czasopismach „Język Polski", „Polonica", „LingVaria". W 2005 r. została uhonorowana Nagrodą im. Kazimierza Nitscha przyznawaną przez PAN za wybitne osiągnięcia naukowe.

Od roku 2010 jest kierownikiem Katedry Historii Języka i Dialektologii.

Od roku 2012 jest Dziekanem Wydziału Polonistyki UJ

Publikacje