dr hab. Małgorzata Sokalska

adiunkt w Katedrze Komparatystyki Literackiej Wydziału Polonistyki UJ. Studiowała Filologię Polską na UJ (studia magisterskie oraz doktoranckie; doktorat w roku 2008) oraz literaturę porównawczą na Uniwersytecie Stendhala w Grenoble („Imaginaire et Poétiques" 2001/2002). Pracowała jako nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych nr 1 w Krakowie, a od 2008 roku jest związana zawodowo z Katedrą Komparatystyki WPUJ. Interesuje się zagadnieniami wzajemnych relacji literatury i muzyki, zwłaszcza w gatunkach takich jak opera i pieśń.

Pełni funkcję opiekuna Koła Naukowego Komparatystów oraz Pełnomocnika Dziekana Wydziału Polonistyki ds. jakości kształcenia i Krajowych Ram Kwalifikacji.

Organizatorka konferencji Krasiński - po wielokroć oraz Opera w kulturze.

 

 

Publikacje książkowe

Redakcja naukowa:

 

 

Publikacje w czasopismach i wydawnictwach zbiorowych

 • Ze świata opery, [rec. A. Borkowska-Rychlewska, E. Nowicka, Opery Verdiego w polskich XIX-wiecznych przekładach, Poznań 2016] „Pamiętnik Literacki” 2018 nr 1 (109).
 • Nić życia – nić narracji. O technice lejtmotywu w epickich opowieściach rodzinnych, w: Mojry. Początek – trwanie – koniec, red. M. Cieśla-Korytowska, M. Siwiec, Kraków 2018.
 • O „Sonacie księżycowej” Beethovena w powieściach Sienkiewicza i Tołstoja, w: „Bo każda książka to czyn...” Sienkiewicz, red. O. Płaszczewska, Kraków 2018.
 • Jej portret, w: Loci (non) communes. Prace ofiarowane Profesor Marii Korytowskiej, red. M. Siwiec, O. Płaszczewska, Kraków 2017.
 • Centrum i peryferie. „Król w Nieświeżu” Józefa Ignacego Kraszewskiego i polska kultura operowa XVIII wieku, „Wielogłos” 2016 4 (30).
 • Opera w powieściach o czasach saskich J. I. Kraszewskiego, „Ruch Literacki”  2016 nr 5.
 • O Zdradzie i zdradzie w operowych adaptacjach Konrada Wallenroda A. Mickiewicza, „Polski Rocznik Muzykologiczny” 2016.
 • Opera w dżungli. Kilka uwag o operze, baroku i realizmie magicznym (W. Herzog, A. Carpentier), w: Opera w kulturze, red. M. Sokalska, Kraków 2016.
 • „Skąd, jakimi drogi, na skrzydłach jakiej miłości i pamięci?”– pieśń jako nośnik pamięci w literaturze XIX i początków XX wieku, w: Mnemosyne. Pamięć jako źródło dzieła sztuki, red. M. Cieśla-Korytowska, J. Czernik, Kraków 2016.
 • Wielojęzyczność libretta i zaburzenie tożsamości dzieła. Uwagi na marginesie „Hagith” Karola Szymanowskiego, w: Libretto i przekład, red. E. Nowicka, A. Borkowska-Rychlewska, Poznań 2015.
 • Wagnerowskie Córy Renu. O kultowym obrazie operowym i jego kulturowych śladach, w: Teatr muzyczny Verdiego i Wagnera. Konteksty literatury i kultury, red. R.D. Golianek, H. Winiszewska, Poznań 2015.
 • Chopin Przybyszewskiego, w: Przybyszewski. Re-wizje i filiacje, red. G. Matuszek, Kraków 2015.
 • Między miłością i śmiercią. Filmowe transfery „Tristana i Izoldy” R. Wagnera, „Biblioteka Postscriptum Polonistycznego” 2015 nr 5, Adaptacje II. Transfery kulturowe, red. W. Hajduk-Gawron.
 • Czarownice, wampirzyce, uwodzicielki – w kręgu XIX-wiecznych wyobrażeń kobiecości, w: Czary, alchemia, opętanie w kulturze na przestrzeni stuleci. Studia przypadków, red. J. Pietrzak-Thébault, Ł. Cybulski, Warszawa 2015.
 • O współczesnych eksperymentach na librettach tradycyjnych oper, w: Miraże identyfikacji. Libretto w operze XX i XXI wieku, red. A. Borkowska-Rychlewska, E. Nowicka, Poznań 2015.
 • Opera w oczach pozytywistów, w: Pozytywiści warszawscy: „Przegląd Tygodniowy” 1866-1876, seria I: Studia, rewizje, konteksty, red. A. Janicka, Białystok 2015.
 • „Ich grolle nicht" w „Cudzoziemce" Marii Kuncewiczowej. O pieśni z perspektywy interdyscyplinarnej, „Studia Europaea Gnesnensia" 9/2014.
 •  Śladami pieśni. O kilku aspektach muzycznej recepcji twórczości Krasińskiego, w: Zygmunt Krasiński. Światy poetyckie i artystowskie, red. A. Markuszewska, Toruń 2014.
 • Leo Belmonta spotkania z modernizmem, w: Literatura niewyczerpana. W kręgu mniej znanych twórców polskiej literatury lat 1863-1914, red. K. Fiołek, Kraków 2014.
 • Ideał artysty romantycznego, ideał artysty polskiego, czyli Fryderyk Chopin idealnie wytłumaczony, w: Olimp, ideał, doskonałość, absolut, red. M. Cieśla-Korytowska, I. Puchalska, Kraków 2014.
 • W poszukiwaniu egzotyki. „Swojskość" i „obcość" w polskich librettach operowych, w: Operowy kontrapunkt. Libretto w Europie środkowej i wschodniej, pod. red. Barbary Judkowiak i Katarzyny Lisieckiej, Wydawnictwo PTPN, Poznań 2014.
 • Aria – między liryką a epiką, w: „Natchnienia poety i muzyka żenić się z sobą powinny". Studia i szkice o libretcie, red. E. Nowicka, A. Borkowska-Rychlewska, Poznań 2013.
 • Inkarnacje lorda Rutvena. Adaptacje i transformacje mitu wampirycznego, w: Adaptacje. I. Język – Literatura – Sztuka, pod red. W. Hajduk-Gawron i A. Madei, „Biblioteka Postscriptum Polonistycznego" 2013/3.
 • Romantyczne rozumienie historii w dramacie i operze. Problem jednostki i zbiorowości, w: Opera wobec historii, pod red. R.D. Golianka i P. Urbańskiego, Toruń 2012.
 • Między praktyką a metafizyką. Muzyka w listach Krasińskiego, w: Wokół Krasińskiego, red. M. Sokalska, Kraków 2012.
 • Herkules i kobiety. Postać herosa w operze barokowej (F. Cavalli, A. Vivaldi), w: Prace Herkulesa – człowiek wobec wyzwań, prób i przeciwności, red. M. Cieśla-Korytowska i O. Płaszczewska, Kraków 2012.
 • Pieśń i poezja w kulturze XIX wieku. O pieśni jako muzycznej interpretacji tekstu literackiego, w: Powinowactwa sztuk w kulturze oświecenia i romantyzmu, pod red. A. Seweryn i M. Kuleszy-Gierat, Lublin 2012.
 • Poezja Marii Konopnickiej i pieśń, w: Czytanie Konopnickiej, pod red. O. Płaszczewskiej, posłowie M. Stala, Kraków 2011.
 • Stefan Kisielewski i sztuka opery, w: Dysonanse. Twórczość Stefana Kisielewskiego (1911-1991), red. A. Hejmej, K. Hawryszków, K. Cudzich-Budniak, Kraków 2011.
 • Pieśniowe portrety kobiety – prządki, „Wielogłos" 2010 1-2 (7-8) (Kraków 2011).
 • Teatralność Słowackiego. W świecie teatru i opery, w: Ja – poeta. Juliusz Słowacki, pod red. M. Cieśli-Korytowskiej, Kraków 2010.
 • Miłość grzeszna i miłość święta, czyli Tannhäuser na rozstajach, w:Persefona, czyli dwie strony rzeczywistości, pod red. M. Cieśli-Korytowskiej i M. Sokalskiej, Kraków 2010.
 • Stanisław Barańczak – „Podróż zimowa" śladami Schuberta i Müllera, w: DziedzictwoOdyseusza. Podróż, obcość i tożsamość, identyfikacja, przestrzeń, pod red. M. Cieśli-Korytowskiej i O. Płaszczewskiej, Kraków 2007.
 • .„Irydion" Zygmunta Krasińskiego. O związkach dramatu romantycznego z operą, w: Intersemiotyczność. Literatura wobec innych sztuk, pod red. S. Balbusa, A. Hejmeja i J. Niedźwiedzia, Kraków 2004.