dr hab. Jakub Niedźwiedź

Biogram

Adiunkt na Wydziale Polonistyki UJ. Doktoryzował się w 2001 roku na podstawie rozprawyTeoria i praktyka twórczości panegirycznej na Litwie w XVII–XVII w. Zajmuje się kulturą literacką na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego, historią pisma, dawną i współczesną teorią retoryczną, a także emblematyką. Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i uczestnik kilku projektów badawczych. Zastępca redaktora naczelnego półrocznika „Terminus" i członek rady redakcyjnej czasopisma „Senoji Lietuvos literatūra". Pełnomocnik dziekana ds. programu „Erasmus" na Wydziale Polonistyki UJ.

Publikacje

Książki

 • Kultura literacka Wilna (1323-1655). Retoryczna organizacja miasta, Kraków 2012,
 • Nieśmiertelne teatra sławy. Teoria i praktyka twórczości panegirycznej na Litwie w XVII-XVIII w., Kraków 2003,
 • Słownik sarmatyzmu. Idee, pojęcia, symbole, red. A. Borowski, Kraków 2001 (współautor),
 • Encyklopedia szkolna. Język polski. Liceum, red. M. Tomczyk, Kraków 2003 (współautor),
 

Edycje, przekłady i opracowania

 • Mikołaj Mieleszko, Emblematy, wyd. i oprac. Radosław Grześkowiak, Jakub Niedźwiedź, Warszawa 2010,
 • Kalbų varžybos. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų ir didikų sveikinimai. Competition of languages. The Ceremonial Greetings of the Grand Duchy of Lithuania's Rulers and Nobles. Koncert języków. Pozdrowienia władców i magnatów Wielkiego Księstwa Litewskiego, oprac., tłum., wstęp Eugenija Ulčinaitė, Vilnius 2010 (współredakcia),
 • David Fick, Żydzi i inni w siedemnastowiecznym Wilnie. Życie w dzielnicy, „Terminus", R. XI (2009), z. 1-2 (20-21), s. 43-84 (przekład),
 • Pogranicze jest pasją. Studia ofiarowane Prof. dr. hab. Andrzejowi Romanowskiemu z okazji imienin w 2007 roku, wyd. II poprawione, Kraków 2008 (redakcja),
 • Mowa utrzymująca język łaciński, 1768, „Terminus", R. X (2008), z. 1 (18) (edycja).
 

Artykuły i recenzje

 • Humanitas na styku kultur. Kwestia dyskursów kolonialnych we wschodniej Europie, w:Humanizm. Historie pojęcia, red. Andrzej Borowski, Warszawa 2009, s. 199–247,
 • Raport z kwerendy w Łotewskiej Bibliotece Akademickiej oraz w Łotewskiej Bibliotece Narodowej w Rydze, 2005, w: Krzysztof Zajas, Nieobecna kultura. Przypadek Inflant Polskich, Kraków 2008, s. 362-372,
 • Sultzer Salomon (ok.1564/1566–1603?), w: Polski słownik biograficzny, t. 45, red. Andrzej Romanowski, Kraków 2009,
 • Sylwa retoryczna. Reprezentacja kultury literackiej XVII i XVIII w., w: Staropolskie kompendia wiedzy, red. Iwona Dacka-Górzyńska, Joanna Partyka, Warszawa 2009, s. 85–97, ISBN 9788371816000,
 • Pisma w Wilnie od XV do poł. XVII wieku. Rekonesans, „Terminus", R. X (2008), z. 1 (18).