dr hab. Andrzej Zawadzki

Adiunkt w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych od 2003 roku; w roku akademickim 2004/2005 wykładowca literatury polskiej na Université de la Sorbonne, Paris IV.

Zainteresowania: teoria literatury, komparatystyka, metodologia nauk humanistycznych, literatura i literaturoznawstwo w kontekście filozofii, dwudziestowieczna filozofia hermeneutyczna, kultura Rumunii XIX i XX wieku.

Książki:

Nowoczesna eseistyka filozoficzna w piśmiennictwie polskim I połowy XX wieku, Universitas, Kraków 2001.

Literatura a myśl słaba, Universitas, Kraków 2009.

Literature and Weak Thought, Peter Lang, Frankfurt 2013 (przekład książki Literatura a myśl słaba, Kraków 2009).

Obraz i ślad,  Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014.

Myśl mocna, myśl słaba, wyb., przekł. i opr. M. Surma-Gawłowska i A. Zawadzki, Księgarnia Akademicka, Kraków 2015.

Artykuły:

- „Ferdydurke" Witolda Gombrowicza wobec tradycji powieści pikarejskiej, w: „Pamiętnik Literacki" 1994, z. 4.

-„W tańcu tylko wypowiadać potrafię najwyższych rzeczy przenośnie". Metafora tańca w tradycji modernistycznej, w: „Pamiętnik Literacki" 1998, z. 3.

- Pomiędzy Genezą a Strukturą: Pierre'a Bourdieu socjologia modernizmu literackiego, [wstęp do:] Pierre Bourdieu, Teoria obiektów kulturowych, [w:] Odkrywanie modernizmu. Przekłady i komentarze, pod red. R. Nycza Kraków, Universitas 1998.

- Filozoficzny dziennik intymny: de Biran, Amiel, Elzenberg, „Teksty Drugie" 1999, z. 1/2.

- Pisarstwo antropologiczne Bronisława Malinowskiego, „Teksty Drugie" 1999, z. 5.

- Dusza essaistyczna. Miejsce eseju w twórczości Stanisława Brzozowskiego, w: „Ruch Literacki" 2000, nr 1.

- „Przywracanie życia słowom". Pisarstwo filozoficzne Bolesława Micińskiego, „Principia" 2000, t. XXVII-XXVIII.

- Dialog i portret jako gatunki wypowiedzi filozoficznej, „Pamiętnik Literacki", 2000 nr 4.

- Mimika i mimetyka. Mim i pantomima w nowoczesnej świadomości literackiej, „Pamiętnik Literacki" 2001.

- An Anthropologist as Modernist Writer. Som1e remarks on Malinowski ‘s Diary, w: Swedish-Polish Modernism, Almqvist & Wiksell, Stockholm 2001.

- „Dokument pisany kluczem". Nowoczesna koncepcja podmiotu według Stanisława Brzozowskiego, „Teksty Drugie" 2002, nr 4.

- Język, tożsamość, narracja. Poetyka nowoczesnego pisarstwa antropologicznego: w: Narracja i Tożsamość. Narracje w kulturze (I), red. W. Bolecki i R. Nycz, Warszawa 2004.

- Między antropologią a pisarstwem antropologicznym: o twórczości Wacława Sieroszewskiego, „Ruch Literacki" 2004,  z. 1 s. 15–29.

- Koniec nowoczesności: nihilizm, hermeneutyka, sztuka, „Teksty Drugie" 2005, nr 4. (przedruk jako wstęp do: G. Vattimo, Koniec nowoczesności, tłum. M. Surma-Gawłowska, Kraków 2006).

- Autor. Podmiot literacki, w: Kulturowa teoria literatury, Główne pojęcia i problemy, red. R. Nycz i M. P. Markowski, Kraków 2006.

- Hermeneutyka śladu i hermeneutyka świadectwa, w: Nowoczesność jako doświadczenie, red. R. Nycz i A. Zeidler-Janiszewska, Kraków 2006.

- Mimesis śladu u Platona, „Ruch Literacki" 2006, nr 4/5.

- Wiara w wiarę. Religia i hermeneutyka w ujęciu Vattimo, w: Hermeneutyka i literatura.  Ku nowej koinè, red. K. Kuczyńska-Koschany, M. Januszkiewicz, Poznańskie Studia Polonistyczne,  Poznań 2006.

- Symploke jako figura Platońskiej mimesis,  „Wielogłos" 2007, nr 1.

- Hojność śladu. O „Śniegu" Leśmiana, „Przestrzenie Teorii" 2007, nr 8.

- Noica. Vattimo: „gândirea slabā” şi consecinţele ei, w: „Filologie Rusa", 2007 vol. XXIII, Bucuresti 2007.

- Osłabianie Nietzschego, „Przestrzenie Teorii" 2007, nr 7.

- The Poetics of Athropological Text: Wacław Sieroszewski and Bronislaw Malinowski, w: Transcultural and Intercultural Concepts. Concepte Trans – si Interculturale, red. R. Visan, C. Geambasu, Bucuresti  2007.

- Słaba ontologia w literaturze polskiej XX wieku,  „Teksty Drugie" 2008,  nr 3, s. 27-42.

- Rysy autora. Ślad jako nowa formuła obecności autora w tekście, w: Oblicza Narcyza: obecność autora w dziele, red. M. Korytowska, M. Siwiec, I. Puchalska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, s. 457-468.

- Romania as an experience of time and space, w: Spaţiul şi Timp ca paradigme culturale, Editura Universitaţii din Bucureşti, 2008, s. 17-23 .

- Antropologia, nihilizm, hermeneutyka, w: 20 lat literatury polskiej 1989-2009. Idee, ideologie, metodologie, red. A. Galant i I. Iwasiów, Szczecin 2008, s. 71-82

- Antropolog w podróży służbowej: Malinowski, Eliade, „Romanoslavica", Bucuresti 2009.

- Mimesis – konteksty religijne, „Teksty Drugie" 2010, z. 3.

- Między komparatystyką literacka a kulturową, „Wielogłos" 2010, nr 1/2.

- Rumuńskie pokolenie 1910 w poszukiwaniu nowoczesnego modelu kulturowego. Emil Cioran, „Schimbarea la faţa a României", w: Formacja 1910. Świadkowie nowoczesności,  red. D. Kozicka, T. Cieślak-Sokołowski, Universitas, Kraków 2011.

- Metafora we wnętrzu metafizyki. Heidegger i Różewicz,  „Ruch Literacki" 2011, nr 1.

- Po jasnej stronie nihilizmu. Vattimo  i Baudrillard [w:] Nihilizm i nowoczesność, pod red. E. Partygi i M. Januszkiewicza, Oficyna Wydawnicza Errata 2012 [seria: Studia Komparatystyczne IS PAN. Teatr. Sztuka. Kultura, t. 5], s. 183-196.

- Między komparatystyką literacką a kulturową, w: Kulturowa teoria literatury 2. Poetyki, Problematyki, Interpretacje, red. T. Walas , R. Nycz, Universitas, Kraków 2012, s. 345-367

- Antropologiczny dziennik intymny: Malinowski, Eliade, w: Kulturowa teoria literatury 2. Poetyki, Problematyki, Interpretacje, red. T. Walas , R. Nycz, Universitas, Kraków 2012, s. 517-540.

- Od Europy Środkowej do Europy (Od)środkowej. Polskie dyskusje o Europie Środkowej (na wybranych przykładach), w: „Romanoslavica” (Bucuresti/Bukareszt, Romania/Rumunia) XLVIII, 1/2012, s. 329-337. 

- Etyka, hermeneutyka i myśl słaba, Ruch Literacki 2013, z. 2, s. 129-144.

- „Między tekstami czytać”. Kilka uwag o hermeneutyce Stanisława Brzozowskiego, w: Brzozowski – (ko)repetycje, red. T. Mizerkiewicz, A. Skrendo, K. Uniłowski, t. 2., Wydawnictwo FA-art, Katowice 2013, s. 87-97.

- „Scriptura aliquo modo cum legentibus crescit”. Idea interpretacji nieskończonej i jej chrześcijańskie źródła, w: Różne głosy. Prace ofiarowane Stanisławowi Balbusowi na jubileusz siedemdziesięciolecia, pod redakcją D. Wojdy, M. Heydel, A. Hejmeja, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, s. 157-165;

- Wcielenie, obraz, ślad, w: Więzi wspólnoty.
Literatura – religia – komparatystyka. The ties of community. Literature, religion, comparative studies, red. P. Bogalecki, A. Mitek-Dziemba, T. Sławek, Wydawnictwo Ha-Art,  Katowice 2013, s. 49-59.   

- Trzy glosy do Tolkiena, „Wielogłos” 2013 , nr 4, s. 151-159

- Acheioropoietes - mimesis doskonała?, Przestrzenie Teorii 2014, nr 21.

- Du texte au context: changements dans la théorie littéraire en Pologne ces vingt dernières années ,   “Revue des ėtudes slaves” tome LXXXV (2014) fasciscule 4, s. 669-680.

- Słowo wstępne [w:]  Myśl mocna, myśl słaba, wyb., przekł. i opr. Monika Surma-Gawłowska i A. Zawadzki, Księgarnia Akademicka, Kraków 2015, s. 7-20.

- Widnokręgi literatury – wielogłosy krytyki. Prace ofiarowane Profesor Teresie Walas, red.  T. Kunz, A. Łebkowska, R. Nycz, M. Popiel, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015, s. 147-156.

- Scriptura aliquo modo cum legentibus crescit: The Idea of Infinite Interpretation and Its Christian Roots, w: Hermeneutics – Ethics – Education. (International studies in Hermeneutics and Phenomenology), vol. 8, Andrzej Wiercinski (Ed.), LIT Verlag, s. 49-55.    

- Spur, Mimesis, Nachahmung, w: Die Welt der Slaven, Internationale Halbjahresschrift für Slavistik, Jahrgang 61 (2016), Heft 1, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, str. 152-163.

 -Pisanie jako ślad i jako dar. O „Próbach pisma” Witolda Wirpszy, „Przestrzenie Teorii” nr 27 (2017).

- Religijność postmetafizyczna: między ikonofilią a ikonoklazmem, w: Literatura a religia: wyzwania postsekularności, red. T. Garbol, Lublin 2017.

Tłumaczenia:

Z włoskiego:

Książki:

- G. Agamben, Piłat i Jezus (wspólnie z  Moniką Surmą-Gawłowską), Kraków Znak 2016.

- G. Vattimo, Credere di credere (fragm.) w: „Znak”czerwiec (6) 2012,  s. 85-91.

- U. Eco, Myśl słaba vs. Granice interpretacji; Powrót do Izydora; Język półkuli południowej; Definicje w estetyce Crocego, w: E. Eco, O drzewa do labiryntu: studia historyczne o znaku i interpretacji, Wydawnictwo aletheia, Kraków 2009.

- L. Pareyson, Źródłowość interpretacji (s.69-100); 2/tenże, Konieczność zwrotu ku mitowi (101-110); 3/G. Vattimo, Dialektyka, różnica, myśl  słaba (wspólnie z M. Surmą-Gawłowską s.133-147); 4/tenże, Historia zbawienia, historia interpretacji  (s149-157); tenże, Nietzsche i hermeneutyka współczesna (wspólnie z M. Surmą-Gawłowska, s. 159-170)) 5/tenże, Pokusa realizmu (s.171-180); 6/M. Ferraris, Zestarzenie się szkoły podejrzliwości (s.195-208). 7/Tenże, Hermeneutyka (s. 209-225); 8/G. Mura, O hermeneutykę prawdziwościową, s. 243-263); wszystkie teksty w: Myśl mocna, myśl słaba, wyb., przekł. i opr. M. Surma-Gawłowska i A. Zawadzki, Księgarnia Akademicka, Kraków 2015.

- M.  Cacciari, Imperium i katechon, „Znak” 2015, nr 724.

Z francuskiego:

- P. Bourdieu, Teoria obiektów kulturowych, w: Odkrywanie modernizmu. Przekłady i komentarze,  pod red. R. Nycza, Księgarnia Akademicka, Kraków 1998.

 - P.  Bourdieu, Reguły sztuki. Geneza i struktura pola literackiego,  Universitas, Kraków 2002.

- P. Macherey, „Chłopi” Balzaca: tekst niespójny [w:] Sztuka interpretacji w ostatnim półwieczu, t. 3, red. H. Markiewicz, T. Walas, Universitas, Kraków 2011.

- J. Derrida, Mallarme [w:] Sztuka interpretacji  w ostatnim półwieczu, t. 3, wybór i opracowanie H. Markiewicz, T. Walas,  Universitas Kraków 2011.

- Gisèle Sapiro, Społeczne warunki produkcji dzieł [w:] Socjologia literatury. Antologia,  red. n. G. Jankowicz, M. Tabaczyński, Korporacja Ha!art, Kraków 2015.

- P. Lacoue-Labarthe, Transcendencja skończona w polityce [w:] P. Lacoue-Labarthe, Typografie, wybór, opracowanie i wstęp J. Momro, przeł. J. Momro, A. Zawadzki, Universitas, Kraków 2014.

- M. Foucault, Źle czynić, mówić prawdę, Znak, Kraków 2018.

Z rumuńskiego:

- M. Cărtărescu Postmodernizm rumuński (fragm.), „Dekada Literacka" 2001, nr 12.

- Gabriel Liiceanu, Zejście filozofii do piekieł. List otwarty do Jacquesa Derridy, „Znak” 2016, nr 728.

- Andrei Plesu, Minimalizm etyczny,  Znak 2016,  nr 728.

- G. Liiceanu, Gatunki filozoficzne, Przestrzenie Teorii 2017, nr 27.

Granty:

1/Kulturowa teoria literatury NN 103145034 (główny wykonawca). W ramach grantu zrealizowane dwie publikacje: Między komparatystyką literacką a kulturową; Antropologiczny dziennik intymny: Malinowski, Eliade, obie w: Kulturowa teoria literatury 2. Poetyki i intereptacje, red. T. Walas, R. Nycz, Universitas, Kraków 2011.
2/ Tłumaczenie na j. angielski książki A. Zawadzkiego Literatura i myśl słaba 31 H 11008280 (kierownik) (2011-2013).

3/Włoska myśl hermeneutyczna w XX wieku. Antologia z opracowaniem naukowym   UMO-2012/05/B/HS2/04053 (kierownik) (2012-2015)

Wyróżnienia:

- Nagroda Ministra Edukacji za książkę Nowoczesna eseistyka filozoficzna w piśmiennictwie polskim  I połowy XX w.,  2001.

-Brązowy Krzyż Zasługi 2006.

Członkostwo w organizacjach naukowych:

Doktoranci:

mgr Michał Sowiński; mgr Michał Koza; mgr Agnieszka Urbańczyk; mgr Mateusz Bobowski