prof. dr hab. Albert Gorzkowski

Biogram

Prof. nadzwyczajny Wydziału Polonistyki UJ, ur. 1971, badacz historii literatury staropolskiej w kontekście porównawczym, renesansowej literatury nowołacińskiej, tradycji biblijnej w kulturze europejskiej, historii i teorii retoryki. Współpracuje z Zakładem Edytorstwa i Krytyki Tekstu IBL, członej Komisji Edytorskiej przy Towarzystwie im. A. Mickiewicza oraz Komisji Neolatynistycznej PAN, jeden z redaktorów pisma "Terminus".Współautor rewizji najnowszego przekładu Biblii na język polski (Towarzystwo Świętego Pawła, 2008). W okresie 1994-2009 opublikował ok. 60 artykułów, rozpraw i recenzji, w tym 5 książek.

Publikacje

Najważniejsze publikacje

  • Zagadki demonologii. Demon Socratis Łukasza Górnickiego, Kraków 1995,
  • Fontes Neolatini. Materiały źródłowe do dziejów renesansowej prozy nowołacińskiej w Polsce (XV-XVI), Kraków 1999,
  • Homo sum atque poeta. Życie i twórczość Pawła z Krosna w świetle humanizmu renesansowego, Kraków 2000,
  • Ut pictura verba. Zagadnienie unaocznienia w retoryce starożytnej i wczesnonowożytnej, "Pamiętnik Literacki" 2001,
  • Legit ut intelligat. Refleksje o modelach czytania w lit. dawnej, „Pam. Lit." 2003,
  • Bene atque ornate. Twórczość łacińska Jana Kochanowskiego w świetle lektury retorycznej, Kraków 2004,
  • H. Lausberg, Retoryka literacka. Podstawy wiedzy o literaturze, tłum. i oprac. A. Gorzkowski, Kraków 2004,
  • A.J. Heschel, Bóg szukający człowieka, tłum. A. Gorzkowski, Kraków 2007,
  • C.S. Lewis, Dopóki mamy twarze, tłum. A. Gorzkowski, Kraków 2009.