dr hab. Agnieszka Marszałek

Adiunkt w Katedrze Teatru. Jej dziedziną badawczą jest polski teatr XIX wieku, ale jako dydaktyk zajmuje się dramatem i teatrem polskim (i nie tylko) od średniowiecza do współczesności.

Niezależnie od pracy badawczej i dydaktycznej, od 2000 roku współredaguje Gazetę Teatralną „Didaskalia", gdzie także publikuje recenzje teatralne i inne teksty – to drugie pole jej aktywności.

Jest autorką czterech książek, współautorką lub redaktorem naukowym siedmiu innych, poza tym ma w dorobku około dziewięćdziesięciu artykułów dotyczących teatru dawnego i współczesnego. Przygotowuje dwie kolejne książki: zbiór teatralnych pism Władysława Łozińskiego oraz rozprawę habilitacyjną poświęconą sztuce teatralnej we Lwowie drugiej połowy XIX wieku.

Wyznaje pogląd, że zajmowanie się współczesnym teatrem bez świadomości jej związków z przeszłością usprawiedliwia teatromana, nigdy teatrologa. Bardzo chciałaby trwale zarażać studentów Wiedzy o Teatrze przekonaniem, że kultura, w której uczestniczymy, tworzy wielowiekowy ciąg zjawisk wzajemnie się oświetlających – więc sens sięgania do przeszłości nigdy się nie dezaktualizuje, zawsze natomiast wyostrza i pogłębia postrzeganie teatru dzisiejszego.