Program

Opis poszczególnych kursów

WIEDZA O LITERATURZE, KULTURZE I SZTUCE – program zajęć

FOR

MA

KATEGORIA

NR

TEMAT ZAJĘĆ

GODZ.

RAZEM

WYKŁADY

Epoki literackie

1

Literatura powszechna: Antyk - barok

10

50

 

2

Literatura powszechna:XVII w.

10

3

Literatura powszechna:Oświecenie – Romantyzm

10

4

Literatura powszechna:XIX wiek (Pozytywizm- Modernizm)

10

5

Literatura powszechna:XX wiek

10

Teoria

6

Wprowadzenie do komparatystyki literackiej

10

70

7

Wprowadzenie do nauki o kulturze

10

8

Wprowadzenie do retoryki

10

9

Język – fantastyczne narzędzie

10

10

Metodyka nauczania i uczenia się

10

11

Kierunki i możliwości badań  humanistycznych

10

12

Sztuka interpretacji: teoria i metodologia

10

Historia

13

Historia sztuki

10

34

14

Historia teatru

10

15

Historia muzyki

10

16

Historia technik artystycznych

4

Problemy

17

Główne tematy literatury i sztuki

6

40

18

Mit - Biblia- literatura – sztuka

6

19

Estetyka dramatu

6

20

Tożsamość narodowa i kulturowa w literaturze a świadomość europejska

10

21

Gwary i dialekty we współczesnej polszczyźnie a świadomość kulturowa odbiorców i użytkowników języka

4

22

Podstawowe zagadnienia psychologii człowieka dorosłego

4

23

Propedeutyka pracy badawczej

4

KONWERSATORIA

24

Literatura – plastyka – muzyka (korespondencja sztuk)

18

74

25

Główne postaci mitologiczne i biblijne w literaturze i sztuce

6

26

Wokół teatru krakowskiego

6

27

Kino a literatura

4

28

Kultura popularna

4

29

Krytyka literacka i artystyczna

4

30

Współczesna kultura medialna

4

31

Łacina a współczesne dziedzictwo humanistyczne

4

32

Elementy retoryki

4

33

Formy wypowiedzi (esej, rozprawa, traktat, notatka, szkic)

4

34

Kryteria poprawności językowej

4

35

Język prasy, radia i telewizji

4

36

Elementy psychologii twórczości

4

37

Teoria wyszukiwania informacji

4

SEMINARIA

Literaturo-

znawcze

38

Lit. dawna

2

32

39

Lit. Oświecenie – Romantyzm

2

40

Lit. Pozytywizm – Modernizm

2

41

Lit. XX

2

Teatro-

logiczne

i artystycz

ne

42

Teatr

4

43

Sztuka

4

Kulturo

znawcze

44

Tożsamość narodowa i kulturowa

4

45

Kultura popularna

4

Języko

znawcze

46

Językowe

4

47

Retoryczne

4

WARSZTATY

48

Podstawy solfeżu

10

50

49

Warsztaty teatralne

10

50

Podstawy rysunku

10

51

Warsztaty oratorskie

10

51

Warsztaty pisania

10

 

350 godzin