Oferta programowa

Oferta programowa zawiera zestaw wykładów, konwersatoriów i ćwiczeń, które pozwolą uczestnikom studiów zdobyć wiedzę o poszczególnych dziedzinach literatury, kultury, sztuki i języka, a także nabyć ważne umiejętności w dziedzinach nauczania o kulturze i literaturze, teatrze i języku poprzez animowanie aktywności uczniów i grup społecznych. Celem studiów jest także przygotowanie Słuchaczy do podjęcia samodzielniej pracy badawczej nad interesującymi ich zagadnieniami z dziedziny humanistyki oraz dostarczenie im praktycznych umiejętności w zakresie ekspresji artystycznej (plastyka, muzyka, teatr) i publicznej (retoryka, wypowiedź pisemna).

Podstawowymi celami prowadzonych kursów będą zatem:zapoznanie uczestników z podstawami wiedzy o literaturze, kulturze i sztuce,  ze szczególnym uwzględnieniem sztuk wizualnych i multimedialnych;

 • wskazanie sposobów prowadzenia dyskusji, otwierających jej uczestników na swobodne wyrażanie osobistych ocen;
 • nauka świadomego posługiwania się językiem ojczystym jako podstawowym narzędziem komunikacji;
 • nauka wykorzystania tekstów artystycznych w celu rozwijania zdolności praktycznych potrzebnych w życiu codziennym, poprzez poszerzanie umiejętności rozumienia postrzeganych sytuacji i zdarzeń;
 • rozwinięcie zdolności analizy i interpretacji zjawisk artystycznych oraz społecznych w kontekście: z jednej strony wymagań reformy szkolnej, która promuje metody oparte na „integracji międzyprzedmiotowej" oraz tzw. „ścieżkach międzyprzedmiotowych", z drugiej - dynamicznego rozwoju kultury multimedialnej kreującej rzeczywistość o charakterze wielowymiarowym;
 • przygotowanie uczestnika do samodzielnych działań badawczych i analitycznych w zakresie humanistyki;
 • umożliwienie uczestnikowi świadomego kształtowania własnego twórczego rozwoju;
 • dla zainteresowanych: przedstawienie strategii działania i metod dydaktycznych, które umożliwią przemianę ucznia (adresata działań) z biernego odbiorcy wiedzy w czynnego poszukiwacza znaczeń i wartości;
 • umożliwienie uczestnikowi bezpośredniego kontaktu z wybitnymi przedstawicielami krakowskiej humanistyki;
 • przygotowanie do opracowywania i pisania prac badawczych.

 

Ponadto absolwent studiów uzyska:

 • (usytuowaną w kontekście innych literatur) lepszą znajomość literatury polskiej;
 • uporządkowaną znajomość najważniejszych literatur europejskich;
 • wiedzę mitologiczną i kulturoznawczą;
 • umiejętność dostrzegania i rozumienia związków literatury, teatru, muzyki i sztuk plastycznych;
 • podstawowe umiejętności z zakresu rysunku oraz solfeżu (czytania nut głosem), recytacji i ruchu scenicznego;
 • narzędzia interpretacji literatury, sztuki i muzyki;
 • narzędzia poprawności językowej;
 • podstawowe techniki kształtowania wypowiedzi pisemnych i prezentacji ustnych (esej, rozprawa, traktat, notatka, szkic oraz prezentacja, wykład, pogadanka).